Saturday, 23 May 2015

मुछ नो दोरो फुटतो होय....

मुछ नो दोरो फुटतो होय....
जुवानि सोडे कलाये खिली होय....
दिल मा जोम हिलोडा लेतु होय....
अमथा अमथा कोकने मारवानु मन थातु होय....
आखि दुनियानो बादशाह होय....
ऐवा भाव जे मरद ना मूख पर होय....
जेनी हाकल पर शेरीना
कूतरा गाम बहार भागी जता होय....

ऐ जुवान...........

लगन पछि धिमेकथी पुछे,,,,,,,

फलावर न मलेतो बटाका लावु?
.
.
.
.
त्यारे सालु बव लागी आवे छे हो.........

No comments:

Post a Comment