Friday, 31 July 2015

गुरुपूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ ..!

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः ।
गुरुःसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
🙏
गुरुपूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ  ..!!!🙏🙏

No comments:

Post a Comment