Wednesday, 29 July 2015

बाल गणेश – पापा तोहरे काँधे पे चढ जाई?

बाल गणेश – पापा तोहरे काँधे पे चढ जाई?
.
.
.
शंकर जी - नहीं मोरे लाल..
.
.
.
.
बाल गणेश -पापा चढ जाँए देंय ..
.
.
.
.
.
.
.
शंकर जी - पगला गए हो का बे... अबहिन साँप चबा लेई तौ निकर जई सब कलाकारी 😀😀😀

No comments:

Post a Comment